Copyright © 2014 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическа спортна школа „Р. Бухтев” е създадена през 1953 г. като Юношеска спортна школа (ЮСШ), а по-късно се преименува в Ученическа спортна школа (УСШ) -  общинско обслужващо звено по чл.33а от Закона за народната просвета. С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. съществуващата Ученическа спортна школа, продължава да осъществява дейността си като общински Център за подкрепа за личностно развитие - УСШ.
Школата е звено  в системата на предучилищното и училищното образование, в което се организират дейности свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на отдиха и спорта, създават се условия за духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.
Под ръководството на квалифицирани треньори в УСШ се развиват  следните спортове: баскетбол, бадминтон, лека атлетика, ориентиране, шахмат, тенис на маса, стрелба с лък, тенис на корт, волейбол и плуване. ЦПЛР - УСШ е звено за масов ученически спорт, където всяко дете може да практикува любимия се спорт.

Основните приоритети в ЦПЛР - УСШ „Р. Бухтев” са:
= Подобряване здравето и физическата дееспособност на подрастващите, както и създаване на необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт на школниците.
= Да задоволява потребностите на децата със системни спортни занимания,  формира  трайни навици за водене на здравословен начин на живот, поддържа емоционална стабилност и изгражда нравствени ценности.
= Използването на спорта и участието в спортните занимания като превенция срещу агресията,  нетолерантността и вредни навици сред подрастващите.
= Утвърждаване и развитие на масовия спорт на местно ниво.
= Откриване на талантливи деца, чрез полагане на една добра основа от знания, умения и навици и качества, необходими за по-нататъшното развитие на школниците в различните спортни клубове.
Цветан Тодоров Танев
Директор ЦПЛР - УСШ „Р. Бухтев” от 2011 година.

ЦПЛР - УСШ "Р. Бухтев"
гр. Разград
Copyright © 2019 by ussh-rz.com  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ussh-rz.com